Jeśli nie wiesz, od jakiego produktu zacząć, napisz do mnie, a postaram Ci się pomóc!


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasadyświadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej  zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest firma Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka, z siedzibą na ul. Sikorskiego 3h/97, 53-659 Wrocław, NIP: 8971889925.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem  tandardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 4. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Usługa Newsletter jest świadczona płatne i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez firmę Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka.
 6. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna  ieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również:  Użytkownik”). W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego  przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Operatora Usługi, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.


§ 2
USŁUGA NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter
  a. polega na przesyłaniu Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) artykułów na zagadnienia kosmetologiczne, wysyłane przez Mailing R- https://mailingr.com/pl/ – Operatora Usługi.
  b. może z niej skorzystać każdy, kto wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Operatora Usługi na stronie internetowej https://mailingr.com/pl/.
  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje
  niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym,
  potwierdzenie ze strony Mailing R.
  c. w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się
  z subskrypcji za pośrednictwem swojego konta na stronie Mailing R, pamiętając, że subskrypcja jest odnawialna oraz jest na okres miesiąca od daty dokonania zakupu.
 2. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Operatorowi Usługi rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej www.mailingr.com.pl tj. są przechowywane przez stronę Mailing R. Adres poczty elektronicznej, wymagany jest w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.
 3. Subskrypcję można w dowolnym momencie wyłączyć, pamiętając, że zakup subskrypcji obowiązuje na okres miesiąca.


§ 3
WYPOWIEDZENIE USŁUGI

 1. Operator Usługi może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem
  wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:
  a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną,
  wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji
  powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń
  właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych
  w niniejszym Regulaminie);
  c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. Operator Usługi swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter na stronie https://mailingr.com/pl/.
 3. Operator Usługi może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę Newslettera za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Użytkownik korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasadami współżycia społecznego.


§ 4
PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Mailing R oraz Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Mailing R, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innym podmiotom – współpracującym z Mailing R, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych,. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingowych na podstawie
  wyrażonej przez Użytkownika zgody, obejmującej zgodę na przesyłanie informacji drogą
  mailową (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia). Użytkownik ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej sytuacji Użytkownik nie będzie mógł otrzymywać treści newslettera.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
  osobowych przez Operatora Usługi oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju
  i zagranicą. Użytkownikowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19),
  w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Zasadach ochrony i przetwarzania danych.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, w swoim panelu klienta na stronie https://mailingr.com/pl/.
 2. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  a) za pośrednictwem panelu klienta, na stronie https://mailingr.com/pl/.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której
  dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji
  dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do
  korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Operator Usługi zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu
  poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie
  internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest płatnej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2023.