fbpx

Regulamin newslettera

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasadyświadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą
  Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest firma Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka, z siedzibą na ul. Sikorskiego 3h/97, 53-659 Wrocław, NIP: 8971889925.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie
  adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych
  wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz
  standardowej przeglądarki internetowej.
 4. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się
  z niniejszym Regulaminem.
 5. Usługa Newsletter jest świadczona płatne i w czasie nieoznaczonym od momentu
  zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub
  wypowiedzenia Usługi przez firmę Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka.
 6. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną
  osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
  ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej
  również: „Użytkownik”). W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej
  zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać
  prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy
  o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde
  żądanie Operatora Usługi, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie
  zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
  § 2
  USŁUGA NEWSLETTER
 7. Usługa Newsletter
  a. polega na przesyłaniu Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty
  elektronicznej (e-mail) artykułów na zagadnienia kosmetologiczne, wysyłane przez Mailing R- https://mailingr.com/pl/ – Operatora Usługi.
  b. może z niej skorzystać każdy, kto wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz
  rejestracyjny udostępniony przez Operatora Usługi na stronie internetowej https://mailingr.com/pl/.
  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje
  niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym,
  potwierdzenie ze strony Mailing R.
  c. w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się
  z subskrypcji za pośrednictwem swojego konta na stronie Mailing R, pamiętając, że subskrypcja jest odnawialna oraz jest na okres miesiąca od daty dokonania zakupu.
 8. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Operatorowi Usługi rejestrując się jako odbiorca
  Newslettera na stronie internetowej www.mailingr.com.pl tj. są przechowywane przez stronę Mailing R. Adres poczty elektronicznej, wymagany jest w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.
 9. Subskrypcję można w dowolnym momencie wyłączyć, pamiętając, że zakup subskrypcji obowiązuje na okres miesiąca.
  § 3
  WYPOWIEDZENIE USŁUGI
 10. Operator Usługi może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem
  wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:
  a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną,
  wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji
  powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń
  właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub
  technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych
  w niniejszym Regulaminie);
  c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez
  wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka dotychczasowych
  funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 11. Operator Usługi swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres
  e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter na stronie https://mailingr.com/pl/.
 12. Operator Usługi może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę Newslettera za siedmiodniowym
  okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter,
  jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Użytkownik korzysta
  z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając
  prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów
  i zasadami współżycia społecznego.
  § 4
  PRZETWARZANIE DANYCH
 13. Mailing R oraz Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia
  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
  123) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE („Rozporządzenie”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Mailing R, jako administrator danych
  osobowych, może powierzyć innym podmiotom – współpracującym z Mailing R, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych,. Dane osobowe
  Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy
  przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi
  nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych.
 14. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingowych na podstawie
  wyrażonej przez Użytkownika zgody, obejmującej zgodę na przesyłanie informacji drogą
  mailową (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a)
  Rozporządzenia). Użytkownik ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej
  sytuacji Użytkownik nie będzie mógł otrzymywać treści newslettera.
 15. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
  osobowych przez Operatora Usługi oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju
  i zagranicą. Użytkownikowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19),
  w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 16. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Zasadach ochrony i przetwarzania danych.
  § 5
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 17. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić
  wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest
  Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, w swoim panelu klienta na stronie https://mailingr.com/pl/.
 18. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania
  treści o charakterze bezprawnym.
 19. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  a) za pośrednictwem panelu klienta, na stronie https://mailingr.com/pl/.
 20. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której
  dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji
  dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do
  korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy
  sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej
  na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas
  rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób
  poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie
  odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie
  czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik
  zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa
  treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie
  musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem
  zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej
  reklamacji, Operator Usługi zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi
  adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 21. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu
  poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie
  internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie
  dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres
  poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej
  zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż
  na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 22. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie,
  nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania
  o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać
  Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie
  oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści
  Regulaminu.
 23. Niniejszy Regulamin dostępny jest płatnej w formie, która
  umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą
  systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie
  i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie
  Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej
  umowy.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2023.